Organizacja Pracy Szkoły PodstawowejORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W OSIEDLU NIEWIADÓW
IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW  WTRAKCIE PANDEMII COVID 19

 

Obowiązuje od 1 września 2020 r.

 

Na podstawie ; Wytycznych  MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.  z dnia 05 sierpnia 2020r.

 

 

Organizacja zajęć w szkole:

 

 

§  Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
.

 

§  Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

§  W trakcie dowozu do szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym: ( maseczki na twarzy oraz zachowanie dystansu społecznego )

.

 

§  Przy wejściu do budynku szkoły zostanie umieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku  szkoły powinni skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

 

§  Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, z wyjątkiem opiekunów uczniów klas pierwszych do dnia 18 września 2020r. z zachowaniem zachowując zasad:

 

a)    1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 

b)    dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

 

c)     dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

 

d)    opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

e)    Sugeruje się, aby opiekunowie odprowadzali dzieci do wejścia do szkoły
i bez wyraźnej potrzeby nie wchodzili na jej – szkoły teren.

f)      Zakazuje się odprowadzania dzieci przez opiekunów bezpośrednio do izb lekcyjnych.

 

§  Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

§  Rodzice / opiekunowie maja obowiązek pozostawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły numeru telefonu do szybkiego kontaktu oraz adres email lub inny , umożliwiający natychmiastowy kontakt. W przypadku braku kontaktu z rodzicem, do ucznia z podejrzeniem zakażenia zostanie wezwana karetka pogotowani ratunkowego i powiadomiona Powiatowa Inspekcja Sanitarna.

 

§  Na terenie szkoły znajdują się 2 termometry  bezdotykowe. Jeden w gabinecie lekarskim, drugi w sekretariacie..

§   Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w gabinecie lekarskim,  zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

§  Organizacja pracy szkoły:

- uczniowie rozpoczynają zajęcia od godziny 8.00.

- uczniowie wchodzą do szkoły w maseczkach ochronnych , po dezynfekcji rąk. Maseczki można zdjąć w salach lekcyjnych.

- uczniowie klas I – III ( edukacji wczesnoszkolnej ) przychodzą do szkoły w godzinach 7.40 – 7.50 dolnego i są wpuszczani do szatni przez pracowników szkoły tak, aby zapewnić dystans społeczny.

- uczniowie klas IV – VIII oraz uczniowie dowożeni przybywają do szkoły
w godz. 7.50 – 8.00, udają się w kierunku holu dolnego i są wpuszczani do szatni przez pracowników szkoły tak, aby zapewnić dystans społeczny.

- uczniowie niezwłocznie przechodzą z szatni do wyznaczonych planem zajęć izb lekcyjnych.

- izby lekcyjne są wyznaczone planem zajęć lekcyjnych dla wszystkich klas, w związku z tym poszczególne lekcje dla klasy odbywają się w wyznaczonych planem izbach lekcyjnych..


- przemieszczanie się uczniów po szkole ma miejsce jedynie podczas zmiany przedmiotu nauczania, zgodnie z planem zajęć.

- nauczyciel po zakończonej lekcji ma obowiązek wywietrzenia sali lekcyjnej przed przybyciem następnej klasy.


- w trakcie dużych przerwy konieczna jest dezynfekcja ławek i stolików przez pracowników obsługi.


- uczniowie przed kolejną lekcją oczekują pod salą w poszczególnych grupach klasowych.


- uczniowie przed wejściem do wyznaczonej planem zajęć izby lekcyjnej mają obowiązek dezynfekcji rąk. Za sprawdzenie dezynfekcji jest odpowiedzialny nauczyciel mający aktualnie lekcje z danym zespołem klasowym.

- uczniowie przemieszczający się po szkole ( dojście do sali lekcyjnej, wyjście do toalety, przejście na obiad, wyjście na przerwę na boisko szkolne itp.) muszą nosić maseczki ochronne.

- duże przerwy  międzylekcyjne uczniowie spędzają na boisku szkolnym, a przy złej aurze na korytarzach szkolnych. W czasie przerw obowiązuje noszenie maseczek ochronnych.

- dla uczniów  i pracowników szkoły zapewnia się  miejsca/pojemniki do wyrzucania jednorazowych masek ochronnych. ( Zalecenia GIS ):

 

- w trakcie trwania lekcji nakazuje się wietrzenia korytarzy szkolnych.
Za wietrzenie jest odpowiedzialny pracownik obsługi.


- na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, po przerwie spędzonej na boisku szkolnym), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Uczniowie mają możliwość mycia rąk w toaletach oraz salach lekcyjnych. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 

-  w przestrzeniach wspólnych zaleca się noszenie przez uczniów ,  nauczyciele i pracowników szkoły maseczek ochronnych.


- po zakończeniu zajęć lekcyjnych codziennie każda sala lekcyjna będzie dezynfekowana płynem dezynfekującym, ozonatorem powietrza lub / i lampą bakteriobójczą.


- po  każdej przerwie międzylekcyjnej i po zakończeniu zajęć ma miejsce  dezynfekcja lub czyszczenie z użyciem detergentu każdej z toalet.

 

 

 

 


 

 

 

 

§  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną  usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) oraz inne ( cyrkle, mapy, tablice poglądowe ) wykorzystywane podczas zajęć będą  codziennie czyszczone i dezynfekowane przez nauczycieli..

 

§  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

§  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć,
a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

 

 

 

§  Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw oraz lekcji , jeśli realizacja podstawy programowej na to pozwala.

 

§  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

 

§  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów.( zabawki, maskotki, gry komputerowe i inne ).

 

 

 

Żywienie w szkole

 

·       Organizację  żywienia w szkole  
-  żywienie   organizuje dyrektor Przedszkola Samorządowego  w Osiedlu Niewiadów w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
- uczniowie muszą ściśle przestrzegać regulaminu stołówki przedszkolnej , wypracowanego na mocy porozumienia dyrektorów.
- obiady będą wydawane w trakcie przerw po 3,4 ,5 i 6 godzinie lekcyjnej.
- niektóre klasy będą musiały spożywać obiad w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
- szczegółowy  harmonogram korzystania z obiadów zostanie opracowany w pierwszym tygodniu trwania zajęć lekcyjnych na podstawie zgłoszeń i podany do wiadomości.

 

 

 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

§  Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 

§  W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 

§  Wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – gabinet lekarski, w którym będzie można odizolować* osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.

 

1.               Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem
.

 

2.               W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

 

3.               Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.4.               W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .

 

 

§  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tomaszowie Mazowieckim tel. 48 502 237 659,
NFZ 800 190 590

 

 

Procedury dotyczące sprzątania i dezynfekcji w okresie zagrożenia epidemicznego
od momentu otwarcia placówki do odwołania

 

1. Pomieszczenia SZKOŁY  czyszczone i dezynfekowane są wg harmonogramu zamieszczonego w poniższej tabeli.

L.p.

Pomieszczenie

Procedury sprzątania i dezynfekcji

Częstotliwość czynności

Odpowiedzialni

1.

szatnia sale zajęć

podstawowe sprzątanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, wietrzenie

dezynfekcja wszystkich powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł, blatów itp.

1 raz dziennie

1 raz dziennie oraz za każdym razem jeżeli zajdzie taka konieczność

 

woźna

2.

łazienki i toalety dla dzieci i personelu

sprzątanie, dezynfekcja, wietrzenie

1 raz dziennie bieżąca dezynfekcja

woźna

3.

gabinet dyrektora, wicedyrektora

sekretariat

sprzątanie po zakończeniu pracy , wietrzenie

dezynfekcja , powierzchni dotykowych,

1 raz dziennie

woźna

4.

łazienki przy Sali gimnastycznej

sprzątanie, wietrzenie

dezynfekcja powierzchni dotykowych

1 raz dziennie po zakończeniu zajęć

dezynfekcja po każdym korzystaniu przez dzieci

woźna

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

wejście do szkoły

sprzątanie, dezynfekcja

1 raz dziennie bieżąca dezynfekcja (szczególnie po przyjęciu dzieci i po odebraniu ich przez rodziców)

woźny

8.

pokój  socjalny

sprzątanie i dezynfekcja, wietrzenie

1 raz dziennie oraz w razie potrzeby

woźna

9.

izolatka

sprzątanie i dezynfekcja, wietrzenie

1 raz dziennie oraz w razie potrzeby

woźna

 

10

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

2. Czynności dokonywane są przez woźne  oraz dokumentowane każdorazowo po dokonaniu czynności i potwierdzone podpisem, wg poniższych wzorów tabeli

 

a)      sale  zajęć lekcyjnych

 

Wykaz czynności sprzątania i dezynfekcji wykonanych w  pomieszczeniach 

Data

Godzina

Wykonane czynności

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)      Dla pozostałych pomieszczeń

 

Wykaz czynności sprzątania i dezynfekcji wykonanych w szkole

Pomieszczenia socjalne

 

Data

Godzina

Wykonane czynności

Podpis

 

 

 

 

Łazienki toalety

Data

Godzina

Wykonane czynności

Podpis

 

 

 

 

Data

Godzina

Wykonane czynności

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe pliki

Organizacja Pracy Szkoły Podstawowej Pobierz Rozmiar: 225,2 KB Liczba pobrań: 1

Aktualności

Wyprawka dla klas pierwszych

05.08.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów! Z uwagi na brak możliwości spotkań z Państwem w sposób bezpośredni, podajemy informacje dotyczące zaopatrzenia dzieci w niezbędne przybory szkolne.Prosimy o dobre, serdeczne, przyjazne nastawieniu dziecka do szkoły! Panie wychowawczynie: Anna Szaciłowska i Aleksandra Pełka już czekają na dzieci z niecierpliwością. Życzymy miłych, udanych, zdrowych dalszych wakacji!

Czytaj więcej...
Wesołych Świąt!

23.12.2020

Wesołych Świąt!

Za górami, za lasami była kraina i szkoła była, w której spotykaliśmy się w przeddzień Bożego Narodzenia. Przygotowaliśmy Jasełka, dzieliliśmy się opłatkiem, mieliśmy klasowe wigilie, dawaliśmy sobie prezenty, składaliśmy życzenia.Wydawać się może, że tej szkolnej atmosfery już nie ma.A jednak…… krasnoludki się postarały i może nie tak jak onegdaj, realnie, ale są i Święta jak należy zaczynają świętować! A morał z tego jaki? Jak w każdej baśni wszystko się dobrze skończy, trzeba tylko cierpliwie poczekać! Wszystkim krasnoludkom, krasnalom, krasnoludom i ich przyjaciołom składamy życzenia najlepszych na świecie Świat Bożego Narodzenia, fury cudownych prezentów i frajdy z bycia razem. Trzymajcie się ciepło w Nowym Roku!I do zo…      

Czytaj więcej...
Nowa tablica interaktywna dla uczniów

06.11.2020

Nowa tablica interaktywna dla uczniów

W dniu 5 października 2020r.  dzięki staraniom Wójta Gminy Ujazd P. Artura Pawlaka uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej otrzymali tablicę multimedialną. W dobie pandemii ma służyć  realizacji projektu działań profilaktycznych w szkole na poziomie uczniów w wieku 7- 10 lat. Naturalnie, prócz zajęć specjalistycznych służy codziennym lekcjom, które stają się ciekawsze i znacznie bardziej motywujące do pracy! Na zdjęciach podopieczni P. Anny Szaciłowskiej  z klasy trzeciej realizują:

treści artystyczne: plastyka (obrazy, techniki malarskie) , technika(instrukcje)

Dzieci i nauczyciele serdecznie dziękują za udzielone wsparcie!

Czytaj więcej...
Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

14.04.2021

Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej...
Koncert charytatywny dla Zosi Bigos

15.09.2021

Koncert charytatywny dla Zosi Bigos

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka