PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSIEDLU NIEWIADÓW IM. Polskich Olimpijczyków na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSIEDLU NIEWIADÓW

IM. Polskich Olimpijczyków

na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

 

 

 

Preambuła

Szkoła jest miejscem wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchownym. Zadaniem naszym jest ukierunkowanie ucznia w dążeniach do zbudowania właściwej hierarchii wartości i wdrażanie do realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka. Społeczność szkolna jako formę wspólnoty wychowawczej stanowią uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły współpracujący w atmosferze wzajemnego zrozumienia i szacunku w podejmowaniu wyznaczonych zadań. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania, działalność wychowawcza i profilaktyczna szkoły nie może być sprzeczna z wolą rodziców. Ucznia postrzegamy w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków.

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany przez Zespół powołany przez Dyrektora Szkoły. Jest próbą przejrzystego uregulowania wzajemnych relacji między domem, nauczycielami i uczniami oraz sprecyzowania praw i obowiązków uczniów naszej szkoły. Wraz z uczniami wierzymy, iż wprowadzenie wypracowanych wspólnie zasad przyczyni się do stworzenia w naszej szkole atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej jednocześnie z konsekwencją wymagań.

Krótka charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego

Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków jest położona z daleka od głównych szlaków komunikacyjnych w          spokojnym osiedlu, na skraju lasu. Uczniowie docierają do szkoły poprzez zorganizowany transport autokarowy lub samodzielnie z domów rodzinnych usytuowanych na terenie Osiedla. Dzieci dowożone wysiadają z autobusów szkolnych bezpośrednio przed bramą szkoły i drogą pożarową, wolną od jakiegokolwiek ruchu drogowego docierają do szkoły. Pozostali przychodzą chodnikami osiedlowymi, wolnymi od zagrożeń z uwagi na niewielki ruch samochodowy.
Liczba zapisanych uczniów nie  jest duża , stąd nauczyciele , pracownicy szkoły czy dyrektor znają wszystkich uczniów, ich rodziców czy opiekunów. Tym samym ryzyko wejścia na teren szkoły osób postronnych jest zminimalizowane.
Dobre relacje między szkołą a rodzicami, szkołą a ogólnie przyjętym środowiskiem lokalnym powoduj, że przepływ informacji  między wymienionymi jest dobry. Często brak danych na temat niespecyficznych zachowań uczniów w szkole jest uzupełniany przez informacje płynące od samych rodziców czy środowiska, w którym dziecko zamieszkuje. Tym samym w szkole nie występuje zjawisko anonimowości, co wcale nie musi oznaczać opierania się na tzw. plotkach.
Szkoła, dokonując diagnozy zagrożeń opiera się na informacjach zbieranych od samych uczniów , ich rodziców, czy obserwacji środowiskowej. Tym samym programy wychowawcze i profilaktyczne konstruowane dla uczniów szkoły są bezpośrednio skierowane na realne i ponad wszelka wątpliwość istniejące w najbliższym otoczeniu zagrożenia oraz wyczerpują w znaczny sposób oczekiwania
i rodziców i środowiska wobec szkoły. 
Znaczną wartością szkoły jest zaufanie uczniów do nauczycieli czy pracowników w aspekcie jakichkolwiek zagrożeń. Uczniowie informują nauczycieli i pracowników np. o zagrożeniach płynących z sieci internetowej , w tym głównie z zamkniętych  profili społecznościowych.
Ogólnie należy przyjąć , że szkoła w Osiedlu Niewiadów jest placówką dostatecznie bezpieczna, co nie oznacza, że nie należy podążać za zagrożeniami powszechnie występującymi w społeczeństwie, starając się konstruować skierowany uczniów i rodziców program wychowawczo – profilaktyczny.

 

Wartości wybrane  przez społeczność szkolną

Program Wychowawczo- Profilaktyczny  będzie realizowany  w Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów w roku szkolnym 2019/2020. Obejmuje całą społeczność szkolną, opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

 Treści szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie, szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Będzie odpowiadał na problemy młodego pokolenia, kształtował u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu. Rozwiał będzie postawy obywatelskie, patriotyczne, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Zawierał będzie treści profilaktyczne oraz zadania związane z zapobieganiem wszelkiej dyskryminacji. Program rozwijał będzie potrzebę własnego rozwoju przez całe życie, w tym kształcenia, co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju społeczeństwa. Program uwzględnia także współpracę z instytucjami wspierającymi szkołę. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność i wielokrotność oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

Program wychowawczo- profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • Wyników ewaluacji wewnętrznej, zewnętrznej,
 • Wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • Ewaluacji programu profilaktyki i programu wychowawczego,
 • Wniosków i analiz zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych i wychowawczych,
 • Innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły.
 • Analizę dokumentów szkolnych,
 • Obserwację środowiska szkolnego,
 • Badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczniów, w tym badania poczucia bezpieczeństwa w szkole,
 • Rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi pracę szkoły.
 • Relacji nauczyciele – uczniowie,

 

 

 

 

 

 

 

Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole

 

MOCNE STRONY SZKOŁY

 

Bezpieczeństwo i profilaktyka

 

·       poczucie bezpieczeństwa uczniów;

·       uczniowie znają alternatywne sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych i radzenia sobie ze złością i stresem,

·       uczniowie nie mają osobistych doświadczeń z narkotykami,

·       przestrzegane są prawa dziecka przez dorosłych w szkole,

·       uczniowie znają normy i zasady oraz konsekwencje ich łamania,

·       większość rodziców zna zasady obowiązujące w klasie swojego dziecka,

·       szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji,

·       nauczyciele znają i wdrażają metody pracy z uczniem autystycznym,

·       opracowywane są i propagowane procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń oraz w sytuacjach kryzysowych,

·       brak akceptacji dla przemocy ze strony nauczycieli,

·       szkoła prowadzi kampanie profilaktyczne i informacyjne na temat zasad odpowiedzialnego korzystania z Internetu i telefonii komórkowej,

·       podejmuje interwencje w każdym przypadku ujawnienia cyberprzemocy,

·       szkoła wyposaża dzieci w wiedzę dotyczącą sposobów postępowania w sytuacjach zagrożenia.

 

Zajęcia pozalekcyjne

 

·        organizowane są alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne takie jak: koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, zajęcia korekcyjno –kompensacyjne, zajęcia logopedyczne.

 

Imprezy ogólnoszkolne

 

·       szkoła jest współorganizatorem gminnego pikniku rodzinnego, balu karnawałowego, kiermaszu bożonarodzeniowego oraz wielkanocnego,

·       zainteresowaniem cieszą się zajęcia psychoedukacyjne, prowadzone przez pedagoga i psychologa.

 

Promowanie zdrowego trybu życia

 

·       szkoła realizuje zadania promujące zdrowie we wszystkich aspektach (popularyzuje aktywne sposoby czasu wolnego, propaguje zdrowy i aktywny styl życia, prowadzi edukację prozdrowotną, wzbogaca wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie profilaktyki, wcześniej diagnozuje zagrożenia i przeciwdziała im, uświadamia współzależność pomiędzy zdrowiem fizycznym i psychicznym, uświadamia odpowiedzialność za ochronę własnego zdrowia, wdraża do przestrzegania zasad higieny osobistej i troski o własne zdrowie), zabezpiecza doraźną pomoc medyczną,

·        współpracuje z instytucjami wspierającymi bezpieczeństwo i ochronę dzieci (policję),

·        szkoła organizuje zajęcia poświęcone oddziaływaniu mediów, pozwalające młodym ludziom, krytycznie oceniać destrukcyjne wzorce medialne, wywołujące niezadowolenie z własnego wyglądu, intencji reklam, zawartych w nim manipulacji,

·        szkoła prowadzi profilaktykę uzależnień,

Akcje charytatywne

·       uczniowie i rodzice angażowani są w działania prospołeczne proponowane przez samorząd szkolny.

 

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna

 

·       specjaliści prowadzą zajęcia integrujące zespoły klasowe, zajęcia korekcyjno –kompensacyjne, konsultacje, porady o charakterze terapeutycznym, organizowane są cykliczne spotkania profilaktyczne z pedagogiem i psychologiem, policją, szkoła współpracuje ściśle z poradnią psychologiczno –pedagogiczną pod kątem bezpieczeństwa psychicznego dzieci i rozwiązywania problemów emocjonalnych i rodzinnych,

·       specjaliści organizują zajęcia niwelujące poziom agresji w szkole,

·        szczególną opieką objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Współpraca nauczycieli z uczniami

 

·       większość dzieci deklaruje ogólnie pozytywne relacje z nauczycielami, oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu,

·       uczniowie, nauczyciele i rodzice współpracują przy tworzeniu przestrzeni, w której wspólnie ustalają normy i wartości,

·       nauczyciele stosują w pracy metody aktywne.

 

 

 

Współpraca z rodzicami

 

·       rodzice współorganizują imprezy i uroczystości szkolne, konkursy,

·       występują z inicjatywą różnych form nagradzania uczniów, przeważająca liczba rodziców uważa, że w szkole jest bezpiecznie, że dzieci są akceptowane.

 

Szkoła w środowisku

·       szkoła cieszy się pozytywną opinią w środowisku lokalnym,

·       uczestniczy w akcjach o charakterze patriotycznym, obywatelskim, charytatywnym,

·       organizuje wycieczki historyczne, krajoznawcze, muzealne.

 

Mimo tych pozytywnych cech pracy naszej szkoły, zdiagnozowano następujące grupy problemów naszych uczniów.

Problemy dotyczące zagrożenia dla dojrzewania fizycznego

·       bierne formy spędzania czasu wolnego: Internet, gry komputerowe, telewizja,

·       niechęć do wysiłku fizycznego,

·       niewystarczająca wiedza dzieci na temat zdrowego odżywiania,

·       problemy dotyczące zagrożenia dla procesu dojrzewania emocjonalnego.

 Problemy dotyczące zagrożenia dla procesu dojrzewania emocjonalnego

·       Zacieranie granic –uczniowie częściej słyszą o prawach, a nie odpowiedzialności i obowiązkach,

·       oglądanie nieodpowiednich filmów i gier często przeznaczonych dla osób dorosłych,

·       skupienie na sobie –ja jestem najważniejszy,

·       niska odporność na stres,

·       negatywne relacje ze znaczącymi osobami dorosłymi,

·       różne formy agresywnego zachowania, często słowne,

·       niska samoocena niektórych dzieci,

·       brak kultury osobistej, używanie wulgaryzmów,

·       lekceważenie nauki, niepowodzenia w nauce szkolnej i związany z tym faktem brak wiary we własne siły,

·       zaburzenia psychiczne,

·       zaburzenia zachowania.

Zagrożenia dla procesu dojrzewania społecznego

·       przenoszenie do świata dzieci zjawisk typowych dla świata młodzieży lub dorosłych (stroje, pieniądze, kult zgrabnej sylwetki),

·       rozbite rodziny –ograniczenie wpływu rodziców,

·       zagrożenia współczesnego świata: cyberprzemoc, pedofilia, natrętna reklama,

·       problemy adaptacyjne w nowym środowisku.

Problemy zgłaszane przez nauczycieli

·       instrumentalne traktowanie nauczycieli przez niektórych rodziców,

·        grupa dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i brakiem koncentracji uwagi,

·       trudność w poradzeniu sobie z zachowaniami rodziców –roszczeniowych, krytykujących, kontrolujących,

·       trudność w utrzymaniu dyscypliny podczas lekcji,

·       trudność z poradzeniem sobie z dziećmi prezentującymi zachowania opozycyjno –buntownicze,

·       częste nieprzygotowania dzieci do lekcji oraz nagminne spóźnianie,

·       brak większego zainteresowania programami wychowawczo –profilaktycznymi przeznaczonymi dla rodziców,

·       rosnąca liczba uczniów wychowujących się w rozbitych rodzinach, co wpływa na gorsze funkcjonowanie emocjonalne dzieci.

Problemy zgłaszane przez rodziców

·       niedostatek ekonomiczny,

·       niektóre nudne i mało urozmaicone lekcje,

·       mała ilość zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,

·       rodzice oczekują zdecydowanej i jednoznacznej postawy nauczycieli dyrekcji w piętnowaniu, karaniu uczniów łamiących w rażący sposób ogólnie przyjęte zasady,

·       wnioskują o więcej lekcji psychoedukacyjnych na temat emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO

Podstawę prawną Szkolnego Programu Wychowawczego stanowią następujące aktualne  dokumenty:

1. Konwencja o Prawach Dziecka( Convention on the Rights of the Child)  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989r.(Dz.U.z 1991 r. Nr120, poz.526, z późn. zm., art.33).
2. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust.1, art. 54 ust. 3-4, art.70 ust.1

3. Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo  Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz.910).

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomani ( Dz. U. 2015, poz. 1249).

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226).

7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i     niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-   pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).

 

WIZJA SZKOŁY:

            Nasza szkoła stanowi miejsce, w którym ogólnoludzkie wartości, poszanowanie odrębności każdego człowieka i służenie drugiemu człowiekowi stanowią nadrzędną zasadę postępowania. Uczymy szacunku dla wiedzy, oferujemy wysoki poziom kształcenia i zapewniamy dzieciom i młodzieży dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej na wysokim poziomie. Podejmujemy wszystkie działania wynikające z misji szkoły tak, aby była ona miejscem w którym:

uczniowie:

 • zdobywają solidną wiedzę potrzebną do kontynuowania nauki na wyższych etapach kształcenia i funkcjonowania w nowoczesnym, globalizującym się społeczeństwie,
 • korzystają z bogatej i atrakcyjnej oferty edukacyjnej,
 • mają do dyspozycji dobrą bazę lokalową,
 • są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego i wychowawczego,
 • odnoszą sukcesy (każdy na miarę swoich możliwości) oraz rozwijają swoje talenty
  i uzdolnienia,
 • chętnie i aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

nauczyciele:

 • posiadają wysokie kwalifikacje,
 • dążą do ciągłego podwyższania swojej wiedzy i umiejętności,
 • stosują holistyczne i personalistyczne podejście do ucznia,
 • korzystają z technologii informacyjnej i wysokiej jakości pomocy dydaktycznych,
 • identyfikują się z misją szkoły i dążą do pełnej realizacji podejmowanych przez szkołę działań w procesie kształcenia i wychowania.
 •  

rodzice:

 • mają wpływ na proces kształcenia i wychowania swoich dzieci,
 • wspierają działania szkoły we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania,
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły.

 

 

MISJA SZKOŁY:

Szkoła nasza systematycznie podnosi jakość pracy we wszystkich obszarach działalności placówki.

               W naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.

              Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy

                na miarę swoich możliwości.

           Dążymy do tego, aby relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, rodzicami a szkołą,

             szkołą a środowiskiem lokalnym były partnerskie.

 

 

 

 

 

Cel ogólny i cele szczegółowe

Podstawowym celem realizacji tego programu jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

 

CELE STRATEGICZNE:

Cele strategiczne wynikają z przeprowadzonej diagnozy środowiska szkolnego, wniosków z ewaluacji wewnętrznej, wspólnych ustaleń członków społeczności szkolnej, priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1.Rozwijanie patriotyzmu oraz zasad poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata:

 

·       wprowadzenie ucznia w rozszerzające się stopniowo kręgi życia społecznego: rodzinę, region i ojczyznę;

·       kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej,

·       rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego,

·        kształtowanie szacunku dla własnego państwa,

·       rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej,

·       kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,

·       umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych,

·       rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych,

·       kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, państwowych.

 

2. Przygotowanie do życia w społeczeństwie –kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi:

 

·       kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji z drugą osobą,

·       kształtowanie poczucia przynależności do grupy: rodziny, klasy, szkoły, grupy rówieśniczej, społeczności lokalnej, narodowej i międzynarodowej,

·       nauka przestrzegania norm i zasad obowiązujących w danej grupie,

·       uczenie zasad kulturalnego zachowania,

·       uczenie zaspokajania potrzeb w sposób akceptowany społecznie,

·       uczenie akceptowania zmian w środowisku społecznym,

·       uczenie poszanowania mienia wspólnego,

·       adaptacja nowych osób w środowisku szkolnym,

·       nabycie umiejętności proszenia o pomoc, także rówieśników,

·       kształtowanie postawy troski o innych i działania na ich rzecz.

 

3.Kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych.

 

·       poznawanie siebie, śledzenie przebiegu swojego rozwoju,

·        identyfikowanie i rozwiązywanie problemów zdrowotnych,

·       zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać,

·       rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi,

·       wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,

·       rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji do zadań i wyzwań codziennego życia,

·       przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej.

 

4. Dbanie o bezpieczeństwo w sieci (kształtowanie umiejętności korzystania z mediów, portali i urządzeń komputerowych):

 

·       upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie, głównie poprzez promowanie internetowej etykiety,

·       wyrobienie postawy dystansu wobec przekazów elektronicznych i krytycyzmu wobec treści informacji,

·       wyrabianie umiejętności klasyfikowania i wartościowania wiadomości zdobytych w Internecie,

·        uświadomienie uczniom faktu, że anonimowość w sieci jest tylko pozorna,

·       pokazanie korzyści wypływających z właściwego korzystania z sieci,

·       uświadomienie rodzicom ich decydującej roli w zakresie kontroli nad sposobami korzystania przez dziecko z Internetu,

·       zapoznanie rodziców ze sposobami kontrolowania i ograniczania dostępu dziecka do wybranych ,niepożądanych treści,

·       promowanie wśród uczniów, rodziców i nauczycieli akcji i programów o różnym zasięgu na rzecz bezpiecznego Internetu,

·       uczulenie nauczycieli na problem bezpieczeństwa dzieci w sieci.

 

5. Rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej:

 

·       rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,

·       aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,

·       wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariackim,

·       wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego;

·       łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi;

·       wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej.

6. Pomoc w planowaniu własnej ścieżki życiowej.

·       pomaganie uczniom w trafnym wyborze zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz określenia własnych predyspozycji;

·       przygotowanie uczniów do świadomego wyboru dalszej drogi życiowej, świadomego wyboru szkoły, zawodu, zakładu pracy;

·       kształcenie umiejętności analizy swoich mocnych i słabych stron;

·       wyzwalanie wewnętrznego potencjału uczniów;

·       rozwijanie umiejętności pracy zespołowej i współdziałania w grupie;

·       przełamywanie barier emocjonalnych;

·       wyrabianie szacunku dla samego siebie;

·       planowanie własnego rozwoju;

7. Budowanie wzajemnych relacji w społeczności szkolnej opartych na zaufaniu i życzliwości.

·       zapewnienie dobrej atmosfery pełnej zaufania i przyjaznych relacji między uczniami -nauczycielami –rodzicami i środowiskiem lokalnym;

·       tworzenie warunków do partnerskiej współpracy między wszystkimi członkami społeczności szkolnej;

·       kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

 

 

SYLEWTKA ABSOLWENTA

   Dążeniem Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za  własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy:

·       rozumiał potrzebę bycia asertywnym,

·       był tolerancyjny,

·       miał poczucie własnej godności i wartości

·       potrafił pracować w zespole,

·       umiał właściwie oceniać własne możliwości,

·       był odpowiedzialny i samokrytyczny,

·       potrafił rozwijać własne zainteresowania,

·       był przygotowany do życia we współczesnym społeczeństwie,

·       znał zasady uczestnictwa w życiu publicznym,

·       cenił kulturę języka i właściwie jej przestrzegał,

·       właściwie reagował na negatywne zjawiska i przejawy zła,

·       promował zdrowy styl życia,

·       był świadomy odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego,

·       dostrzegał dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu i kraju,

·       był dobrze przygotowany do następnego etapu nauki,

·       korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne.

 

Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie  pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej- ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej- ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjających rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej- ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunkami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli , wychowawców i rodziców, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, psychotropowych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, skierowanych do uczniów ich rodziców, a także nauczycieli i wychowawców oraz  innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych,
 3. przekazanie informacji uczniom , ich rodzicom oraz nauczycielom konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów oraz ich rodziców o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych,
 2. wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Narkomanii,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych.

 

 

 

 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • współpraca z rodzicami lub opiekunami  uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu,
 • wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli i rodziców w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami,
 • doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców,
 • rozwijanie i wspieranie działalności woluntarystycznej,
 • wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działania profilaktyczne w ramach działalności, z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, obejmują w szczególności:

 

·       realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,

·       kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

·       doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej,

·       angażowanie uczniów w procesy podejmowania decyzji w szkole, aktywizacja SU i innych form działalności uczniowskiej,

·       tworzenie warunków do uspołeczniania szkoły i poszerzenie współpracy z instytucjami i podmiotami, które mogą wspierać działania szkoły,

·       niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera ,Internetu, telefonów  komórkowych i telewizji,

·       wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagającym młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

·       uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

 

 

 

 

 

 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH

1.     Rada Pedagogiczna

·       diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole,

·       prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych profilaktycznych,

·       opracowuje projekt programu wychowawczo- profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców,

·       proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

·       ocenia stan wychowania i dydaktyki w szkole,

·       opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

·       uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego,

·       uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo profilaktycznego.

 

       2.  Dyrektor

·       nadzoruje i kontroluje pracę wychowawczą i profilaktyczną w szkole,

·       sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

·       inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych i metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,

·       stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, a w szczególności organizacji harcerskich, którym celem statutowym jest działalność wychowawcza, opiekuńcza lub dydaktyczna,

·       współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,

·       czuwa nad realizacją obowiązku szkolnego,

·       nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

·       nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego,

·       współpracuje z Samorządem Uczniowskim w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących spraw uczniów i nauczycieli,

·       współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

·       współpracuje z Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.

      3.  Rodzice

·       współpracują z wychowawcami klas i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,

·       mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji dotyczącej postępów w nauce i zachowaniu swojego dziecka,

·       współtworzą szkolny program wychowawczo- profilaktyczny,

·       uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

·       uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę,

·       klasowe Rady Rodziców reprezentują opinie wszystkich rodziców w Radzie Rodziców,

·       Rada Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną uchwala program wychowawczo- profilaktyczny,

·       pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

·       wspierają działania innowacyjne szkoły poprzez własną pracę i pomoc materialną.

 

4.     Samorząd Uczniowski

·       reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie,

·       współpracuje z dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkolną, poszczególnymi klasami, rodzicami i środowiskiem lokalnym,

·       uczestniczy w uchwalaniu Statutu Szkoły oraz współdecyduje o życiu i pracy szkoły,

·       jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

·       uczy zachowań społecznych poprzez realizację podjętych działań,

·       uczy postaw obywatelskich, rozwija cechy i umiejętności przywódcze,

·       podejmuje akcje na rzecz pomocy kolegom oraz osobom potrzebującym,

·       dba o dobre imię szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

·       podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

 

 

 

           5.  Wychowawcy  klas

·       diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,

·       rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,

·       na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo- Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,

·       przygotują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,

·       zapoznają uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły , wszystkimi regułami obowiązującymi w placówce i obowiązującymi zwyczajami i tradycjami szkoły,

·       są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,

·       oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi procedurami,

·       współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,

·       wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,

·       rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,

·       dbają o dobre relacje uczniów w klasie,

·       zapoznaje uczniów z tradycjami szkoły i obrzędowością,

·       kontrolują realizację zadań i podjętych zobowiązań klasy,

·       wspólnie z Radą Rodziców planują imprezy klasowe, wycieczki, formy pracy pozalekcyjnej.

 

5.     Nauczyciele

·       współpracują z wychowawcami klas w realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego,

·       reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,

·       przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,

·       informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami w nauce i zachowaniu,

·       uczestniczą w imprezach organizowanych przez daną klasę, bliżej poznając uczniów,

·       wspierają pracę uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu, przygotowując ich do konkursów i olimpiad,

·       prowadzą konsultacje dla uczniów i rodziców,

·       udzielają pomocy uczniom słabszym z danego przedmiotu oraz w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

·       kształcą i wychowują w duchu patriotyzmu i demokracji,

 

6.     Pedagog szkolny / psycholog szkolny

 

·       wspomaga pracę wychowawcy klasy,

·       diagnozuje środowisko wychowawcze uczniów,

·       prowadzi programy socjoterapeutyczne i profilaktyczne,

·       udziela pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności,

·       uczestniczy w imprezach klasowych, wycieczkach, wyjazdach,

·       współpracuje z rodzicami uczniów wymagających specjalnej troski wychowawczej lub stałej opieki,

·       współpracuje z Radą Rodziców w organizowaniu imprez  szkolnych,

·       współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno- wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno pedagogiczną.

 

7.     Doradca zawodowy

·       określa predyspozycje zawodowe uczniów,

·       wspiera  w decyzji o wyborze drogi życiowej

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań:

Klasy I– III  Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna obejmuje pierwsze trzy lata nauki dziecka w szkole i ma za zadanie stopniowo przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, a w dalszej perspektywie – do pełnoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 Cele wychowania i sposób ich realizacji w niższych klasach szkoły podstawowej powinny być dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych, emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych dziecka będącego w młodszym wieku szkolnym.

Zakres wiadomości i umiejętności, jakimi ma dysponować uczeń kończący klasę III szkoły podstawowej oraz postaw, które ma przejawiać, ustalono tak, aby nauczyciel mógł organizować odpowiednie sytuacje dydaktyczno-wychowawcze w przeciętnych warunkach edukacyjnych. Jest to ważne założenie, gdyż wiadomości, umiejętności i postawy ukształtowane w klasach  I– III szkoły podstawowej stanowią bazę i punkt wyjścia do prowadzenia procesu wychowawczo- -profilaktycznego na dalszych etapach kształcenia.

 Realizacja celów wychowania i profilaktyki na I etapie kształcenia powinna być tak zorganizowana, aby wszyscy uczniowie, niezależnie od poziomu ich rozwoju psychofizycznego, mieli możliwość zrozumienia podstawowych procesów społecznych zachodzących w najbliższym i dalszym otoczeniu oraz przejawiania adekwatnego do danej sytuacji zachowania.

 

 

 

 

 

 

 

Obszary

 

Zadania

Sposób realizacji

Zdrowie – edukacja  zdrowotna

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej.

Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym.

 Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

 Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.

 Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego.

Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.

 Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Promowanie, zapobieganie i kształtowanie umiejętności przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem w czasie epidemii w związku z COVID- 19.

 

-zajęcia warsztatowe prowadzone przez pielęgniarkę,

- zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej,

- gimnastyka korekcyjna,

- wycieczki po najbliższej okolicy,

- pogadanki z pielęgniarką i specjalistami,

- procedury,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje – kształtowanie  postaw społecznych

Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.

 Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń.

 Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł.

 Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej.

 Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi.

 Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.

 Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kształtowanie u uczniów prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi oraz sposobami ich oszczędzania.

 

- zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej,

- udział w uroczystościach szkolnych i religijnych,

- ślubowanie klas 1,

- wycieczki,

- zajęcia integrujące,

 

 

 

 

 

 

 Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się.

 Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła.

 Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym.

Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury.

 Zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

 Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia.

 Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.

 Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań.

 Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną.

 Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji.

 Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

 Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

 

 

- organizacja szkolnych imprez okolicznościowych,

- uroczyste obchody świąt narodowych, ważnych wydarzeń z życia szkoły,

- zajęcia edukacji wczesnoszkolnej,

- współpraca z GOK,

- organizowanie konkursów, wystaw,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- spotkania z osobami znanymi w naszej gminie

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

Właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych.

 Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł ,kształtowanie, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów.

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach.

 Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym.

 Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

 

- edukacja wczesnoszkolna,

- zajęcia z informatyki,

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,

 

 

 

Klasy IV-VIII

 

Obszary

 

 

Zadania

Sposoby  realizacji

Osoby odpowiedzialne

Zdrowie- edukacja prozdrowotna

 

. Wzbogacenie wiedzy dotyczącej zdrowego i higienicznego stylu życia oraz zagrożeń dla zdrowia:

- propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia( higieny pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się),

-kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania,

- kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne,

- uświadamianie skutków zagrożeń cywilizacyjnych,

- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej konstruktywnych metod radzenia sobie z stresem.

 

Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie:

- uświadomienie zdrowotnych konsekwencji własnych decyzji na przykładach zachowań ryzykownych,

- ukształtowanie postawy wstrzemięźliwości i niezależności.

 

Wyrobienie nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniu zdrowia:

- uświadamianie znaczenia higieny osobistej,

- promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego,

- propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

 

Promowanie, zapobieganie i kształtowanie umiejętności przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem w szkole w czasie epidemii w związku z COVID- 19.

 

 

 

 

 

 

- zajęcia warsztatowe

- lekcje biologii,

- przyrody,

- wychowanie do życia w rodzinie,

-edukacja dla bezpieczeństwa,

- wychowanie fizyczne,

- wychowanie do życia w rodzinie,

- zajęcia z wychowawcą,

- pokazy udzielania pierwszej pomocy,

- spotkania z pielęgniarką

- udział w programie edukacyjnym ,, Trzymaj formę”,

- zajęcia pozalekcyjne umożliwiające prawidłowy rozwój psychofizyczny, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych form zajęć sportowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- procedury,

- lekcje wychowawcze,

- pogadanki z pielęgniarką i specjalistami.

 

 

 

- nauczyciele biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa,

- wychowawcy,

- pielęgniarka,

- dyrekcja

- koordynator ds. promocji zdrowia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich

 

Znajomość i przestrzeganie norm współżycia społecznego:

- promowanie zasad kulturalnego zachowania się w relacjach społecznych,

- kształtowanie poszanowania cudzych praw i potrzeb,

- wzbogacenie wiedzy dotyczącą ról społecznych, hierarchii i powszechnie akceptowanych wartości.

 

 

 

Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych:

- wdrażanie do rozpoznawania emocji i uczuć,

- rozwijanie wrażliwości społecznej i wrażliwości do empatii,

- wdrażanie do wyrażania uczuć, komunikowania własnych potrzeb i wywierania wpływu na innych ludzi w sposób akceptowany społecznie,

- kształcenie umiejętności współpracy w zespole rówieśniczym i dorosłymi,

- kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

 

Znajomość zasad funkcjonowania szkoły:

- zapoznanie uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,

- uświadamianie praw i obowiązków uczniów oraz rodziców w szkole, życiu rodzinnym i społeczeństwie

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

 

 

 

 

Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowania postaw prospołecznych:

- kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty klasowej i szkolnej, pozytywnego wizerunku szkoły i akceptacji obowiązków szkolnych,

- tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły,

- kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za grupę i umiejętności funkcjonowania w niej,

- wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

 

Kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków:

-zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami szkolnymi i społecznymi,

- monitorowanie obowiązku szkolnego,

- kształtowanie pożądanych postaw wobec obowiązków szkolnych poprzez przestrzeganie procedur zawartych w Statucie Szkoły.

 

 

 

- zajęcia z wychowawcą,

- zajęcia warsztatowe i integracyjne,

 -wychowanie do życia w rodzinie,

- zajęcia pozalekcyjne i sportowe,

- wycieczki, imprezy klasowe i szkolne,

- zawody sportowe i konkursy,

- działalność SU,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zajęcia z wychowawcą,

- zebrania z rodzicami,

- wybory samorządu szkolnego i klasowego,

- ślubowanie klas 1,

- lekcje WOS,

- działalność SU,

- działalność wolontariatu,

 

 

 

- wychowawcy,

- nauczyciele przedmiotów,

- pedagog,

- doradca zawodowy,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy,

- nauczyciele przedmiotów,

- pedagog, psycholog,

- opiekun SU,

 

Kształtowanie postaw patriotycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpowszechnienie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i kraju:

- wzbogacenie wiedzy o regionie i kraju,

- zaznajamianie z tradycjami, historią i kulturą narodową.

 

 

 

Rozwój poczucia tożsamości narodowej i więzi z tradycjami narodowymi:

- kształtowanie przywiązania do kraju i jego kulturowego dziedzictwa,

- wpajanie patriotyzmu lokalnego,

- kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy,

- wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji i miejsc pamięci narodowej,

- kształtowanie potrzeby celebrowania świąt narodowych i lokalnych oraz uczestniczenie w nich,

- kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas uroczystości i eksponowania symboli narodowych i państwowych.

 

 

 

 

 

 

 

- organizacja szkolnych imprez okolicznościowych,

- uroczyste obchody świąt narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, religijnych,

-konkursy, wystawy,

- lekcje historii, plastyki, geografii, języka polskiego, zajęcia z wychowawcą, WOS,

- wycieczki,

 

 

 

- wychowawcy,

- nauczyciele historii, WOS, geografii, plastyki,

języka polskiego, języków obcych, informatyki,

- opiekun SU

Kształtowanie postaw i nawyków proekologicznych

 

 

Uświadomienie cywilizacyjnych zagrożeń dla człowieka i przyrody:

- propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego,

- tworzenie warunków do poznawania współzależności między różnymi elementami środowiska naturalnego oraz rozumienia przyczyn skutków ingerencji człowieka w świat przyrody,

- ukazywanie celowości przeprowadzenia akcji ekologicznych.

 

Wypracowanie poszanowania dla środowiska przyrodniczego:

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody; troski o jej przyszłość,

- motywowanie do uczestnictwa w ochronie środowiska

 naturalnego.

 

Osobiste zaangażowanie w działania proekologiczne:

- wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zagrożeniach środowiska w najbliższej okolicy, nawyków proekologicznych,

- promowanie i kształtowanie

- inicjowanie i realizowanie działań korzystnych dla środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

- uwrażliwienie uczniów na tematy dotyczące problemów klimatycznych i ochrony środowiska.

 

 

 

 

 

- zajęcia z wychowawcą,

- lekcje biologii, geografii, przyrody ,chemii,

- akcje ekologiczne,

- wycieczki,

- imprezy organizowane przez SU,

- pogadanki ze specjalistami

 

 

 

 

- wychowawcy,

- nauczyciele biologii, geografii, geografii, chemii,

- opiekun SU,

Przygotowanie do podejmowania optymalnych decyzji życiowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostarczanie informacji niezbędnych w podejmowaniu decyzji:

- pomoc uczniom pogłębianiu wiedzy o interesujących zawodach,

- zapoznanie ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego, kryteriami przyjęć i ofertą edukacyjną regionu.

 

 

 

Stworzenie podstaw świadomego wyboru kierunku kształcenia i drogi zawodowej:

- wskazywanie czynników istotnych przy wyborze zawodu, profilu kształcenia,

- wspomaganie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych, w dokonywaniu samooceny, ustaleniu mocnych stron, osiągnięć, sukcesów, zalet osobistych.

 

 

 

 

Kształtowanie właściwej motywacji  do pracy i decyzji związanych z planowaniem przyszłości zawodowej oraz poczucia odpowiedzialności za tę przyszłość:

- kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, długofalowego planowania i realizacji celów,

- eliminowanie ,,towarzyskiego” charakteru wyboru szkoły ponadpodstawowej przez wskazywanie następstw chybionych wyborów.

 

Wyzwalanie aktywności w podejmowaniu decyzji:

- wspomaganie rozwoju umiejętności samodzielnego poszukiwania informacji, gromadzenia dokumentacji,

- wspieranie osobistej aktywności ucznia w obszarze samopoznania i trafnej oceny posiadanych predyspozycji i ograniczeń,

- uświadomienie rodzicom potrzeby ich aktywnego udziału w decyzjach o dalszej drodze kształcenia dzieci i motywowania ich do współpracy w poszukiwaniu informacji.

- kształtowanie u uczniów prawidłowego gospodarowania środkami finansowymi oraz sposobami oszczędzania.

 

 

 

 

 

 

- lekcje z doradztwa zawodowego,

- eksponowanie publikacji zawodoznawczych,

- spotkania z przedstawicielami szkół,

- udział w Targach Edukacyjnych,

- lekcje WOS,

- zajęcia z wychowawcą,

- spotkania z pielęgniarką,

- spotkania z rodzicami,

 

 

 

- doradca zawodowy,

- wychowawcy,

- pedagog,

- pielęgniarka,

- rodzice,

Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych

 

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole:

- ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz,

- wdrażanie uczniów do przestrzegania procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem,

- doskonalenie kompetencji i kadry pedagogicznej w zakresie znajomości i przestrzegania przepisów,

- eliminowanie zagrożeń pożarowych,

- zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami,

- ochrona mienia społecznego,

- przeciwdziałanie agresji w szkole,

- eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

 

Ukształtowanie umiejętności samodzielnego codziennego dbania o własne bezpieczeństwo:

- zaznajamianie z przepisami bhp, drogami ewakuacyjnymi w szkole,

- zaznajomienie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podczas dowozu i odwozu,

- zaznajomienie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu.

 

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych:

- minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą ,, do” i „ze” szkoły,

- kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

- uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki,

- doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego,

-rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa,

- uświadamianie zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

 

 

Eliminowanie z życia szkoły agresji:

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania nazywania zachowań agresywnych,

- kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych,

- monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole.

 

 

 

 

- zajęcia z wychowawcą,

- lekcje edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki, wychowania fizycznego,

- zajęcia warsztatowe,

- treningi asertywności,

- udział w programach dotyczących bezpieczeństwa uczniów,

 

 

- wychowawcy,

- nauczyciele przedmiotów: edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego, informatyki,

- pedagog, psycholog,

 

Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia

 

 

Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych:

- aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych,

- współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień,

- podnoszenie kompetencji rodziców w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień, metod zapobiegania, rozpoznawania objawów zażywania środków uzależniających i właściwych sposobów reagowania.

 

Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych

- promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego,

- propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania,

- rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metod radzenia sobie ze stresem,

- propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych, w tym związanych z korzystaniem z Internetu, nawiązywania znajomości przez Internet, ujawniania swoich danych bądź danych innych osób,

- kreowanie modelu absolwenta,

- promowanie zdrowego stylu życia,

 

 

Zniechęcanie uczniów do eksperymentowania:

- reagowania na próby eksperymentowania środkami uzależniającymi zgodnie z procedurami,

- wspieranie rodziców i uczniów w rozwiązywaniu problemów.

 

 

 

 

 

 

- zajęcia z wychowawcą,

- lekcje biologii, przyrody,  wychowania do życia w rodzinie,

- zajęcia prowadzone przez specjalistów,

- udział w spektaklach profilaktycznych,

- realizacja programów profilaktycznych,

- Dzień Bezpiecznego Internetu,

- szkolne i rejonowe konkursy profilaktyczne,

- filmy profilaktyczne,

 

 

 

- wychowawcy,

- pedagog, psycholog,

- nauczyciele biologii, wychowania do życia w rodzinie, informatyki,

- pielęgniarka,

 

Rozpoznanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom

 

 

Rozpoznawanie skali i natężeń zagrożeń występujących w środowisku ucznia:

- monitorowanie nasilenia zjawiska agresji w szkole,

- monitorowanie występowania w szkole zachowań ryzykownych, takich jak: palenie papierosów, spożywanie napojów alkoholowych, wagarowanie, przedwczesna inicjacja seksualna, zachowania o charakterze przestępczym,

- ocenianie stopnia realizacji i efektywności programu wychowawczo-profilaktycznego,

- rozpoznawanie rozmiarów zagrożeń w środowisku, rodzinie, szkole.

 

 Udzielanie pomocy w sytuacji trudnej:

- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zagrożonym przemocą w rodzinie,

- wskazywanie specjalistycznych ośrodków i instytucji pomocowych,

- współpraca z policją, sądem i innymi instytucjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

- badania ankietowe uczniów i rodziców,

- wywiady środowiskowe,

- współpraca z policją i sądem,

- współpraca z instytucjami,

- konsultacje pedagoga,

- zajęcia psychoedukacyjne,

- eksponowanie publikacji,

 

 

 

 

- wychowawcy,

- pedagog, psycholog,

- przedstawiciele instytucji,

 

 

 

WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM I INSTYTUCJAMI LOKALNYMI

Pracownicy szkoły współpracują z następującymi instytucjami:

·       GOPS w Ujeździe,

·       KPP w Rokicinach,

·       PPP Tomaszowie – Maz

·       Urząd Gminy w Ujeździe,

·       GOK w Ujeździe

 

 

 

 

 

Ceremoniał i tradycje szkolne

Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków ma swego patrona, sztandar, logo. Szkoła przyjęła jako swój cel kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów poprzez nauczanie szacunku do symboli i barw narodowych, historii, tradycji narodowych i lokalnych.

Na stałe imprezy szkolne składają się:

·       Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

·       Olimpijska Lekcja Wychowania Fizycznego

·       Powiatowy Dzień Języków Obcych

·       Święto Edukacji Narodowej – pasowanie pierwszoklasistów

·       Święto Niepodległości

·       Mistrzostwa Polski Par Tańca Ludowego w Formie Towarzyskiej

·       Andrzejki

·       Mikołajki

·       Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

·       Jasełka szkolne

·       Wigilie klasowe

·       Zabawa choinkowa

·       Ferie zimowe ,, Biała zima”

·       Dzień Bezpiecznego Internetu

·       Dzień Ziemi

·       Święto 3-go maja

·       Gminne Dyktando

·       Powiatowy Konkurs Piosenki Maryjnej i o Matce

·       I Gminne Igrzyska Olimpijskie

·       Dzień Dziecka na Sportowo

·       Gminny Dzień Rodziny

·       Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Organizacja pomocy w sytuacjach zagrożenia

Niedostatek ekonomiczny

·       współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, zbiórka odzieży,

·       zwolnienia ze składek ubezpieczeniowych,

·       zorganizowanie dożywiania,

·       pomoc w zakupie wyposażenia ucznia,

·       dofinansowanie do wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeum.

Patologia rodziny i uzależnienia

·       profilaktyka uzależnień na lekcjach wychowawczych (programy profilaktyczne , filmy...),

·       współpraca ze Stowarzyszeniem „Niebieska linia”, Policją,

·       współpraca z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną,

·       obserwacja i każdorazowe udzielanie pomocy.

Problemy w nauce

·       zajęcia wyrównawcze,

·       pomoc wewnątrz klasowa (koleżeńska),

·       pomoc ze strony nauczycieli przedmiotu,

·       współpraca z Poradnią Pedagogiczno –Psychologiczną,

·       programy wyrównawcze.

 

 

 

 

MONITOROWANIE  I EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Monitorowaniu, czyli ciągłemu rejestru postępów w realizacji programu wychowawczo- profilaktycznego podlegają co roku:

- plany pracy wychowawcy klasowego i ich realizacja,

- współpraca z rodzicami (tematyka zebrań i frekwencja, rozmowy indywidualne,  informacje o postępach uczniów i działaniu szkoły,

- organizacja i przebieg imprez i uroczystości szkolnych,

- organizacja, cele wycieczek szkolnych ( karty wycieczek, wpisy do dziennika),

- organizacja zajęć pozalekcyjnych ( plany pracy, dzienniki),

- współpraca z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,