REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków

 

 

Na podstawie art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej ,Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05.08.2020 r.

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

 

a)     czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,

b)     organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

4.     Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie w ciągu całego dnia z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych  oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także  możliwości psychofizycznych

§ 2.

 

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

a)     zorganizowaną opiekę wychowawczą,

b)     pomoc w nauce,

c)     warunki do nauki własnej,

d)     kulturalną rozrywkę i zabawę,

e)     właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,

f)      rozwój zainteresowań oraz zdolności,

g)     stymulowanie postawy twórczej,

h)     wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,

i)      pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,                                                

j)      pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,

k)     wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,

l)      współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 1. Do zadań świetlicy należy:

a)     organizowanie opieki,

b)     organizowanie pomocy w nauce,

c)     tworzenie warunków do nauki własnej,

d)     przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,

e)     wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,

f)      organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,

g)     odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,

h)     stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,

i)      upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,

j)      rozwijanie samodzielności i aktywności,

k)     współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

§ 3.

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach poniedziałek-czwartek: od 7.00 do 16.10, piątek 7.00-15.20.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 4. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 5. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:

a)     dojeżdżający do szkoły,

b)     skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,

c)     zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego.

 1. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.                  W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 2. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności                          w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 3. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 4.  Do świetlicy  może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących

           infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub  

           w izolacji w warunkach domowych.

10. Uczniowie mogą być przyprowadzani do świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów

          bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze

          szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów

          prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

   11.  Wszystkim wchodzącym do świetlicy  szkolnej należy umożliwić skorzystanie z płynu

          do dezynfekcji rąk.

    12. Opiekunowie odprowadzający dzieci  do świetlicy mogą wchodzić do przestrzeni

wspólnej szkoły, zachowując zasady:

1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

a)     dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

b)     dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

c)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych                 z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

   13. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. 

 14. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na

      infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować

      ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m

     odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o

     konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 15. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do świetlicy należy

      bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania

     oczu, nosa i ust.

 16. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć,

      uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do    

      ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub

     dezynfekować.

17. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

18. Należy wietrzyć świetlicę,  co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie

      potrzeby także w czasie zajęć.

19. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym

      powietrzu na terenie szkoły.

20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.

21. Środki do dezynfekcji rąk  rozmieszczone są  w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy

     dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

 

a)     właściwie zorganizowanej opieki,

b)     życzliwego traktowania,

c)     poszanowania godności osobistej,

d)     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

e)     wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,

f)      uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

g)     rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,

h)     korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy i łatwych do dezynfekcji.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 

a)     przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

b)     przestrzegania zasad współżycia w grupie, związanych z COVID-19

c)     współpracy w procesie wychowania i opieki,

d)     uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,

e)     kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,

f)      respektowania poleceń nauczyciela, związanych z COVID-19

g)     dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,

h)     nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,

i)      przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,

j)      nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,

k)     dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,

l)      ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.
 4. Nagroda rzeczowa.

Stosowane kary to:

 1. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 2. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 3. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 4. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.
 4. Semestralne spotkania z wychowawcami świetlicy.

 

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć.
 5. Dziennik zajęć.
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.

 

 

§ 8.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 13. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 14. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 15. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 16. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

 

§ 9.

 

Wyposażenie świetlicy

 

Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:

 

·       Sprzęt audiowizualny.

·       Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.

·       Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.

·       Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

Pozostałe pliki

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków Pobierz Rozmiar: 162,6 KB Liczba pobrań: 1

Aktualności

Wyprawka dla klas pierwszych

05.08.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów! Z uwagi na brak możliwości spotkań z Państwem w sposób bezpośredni, podajemy informacje dotyczące zaopatrzenia dzieci w niezbędne przybory szkolne.Prosimy o dobre, serdeczne, przyjazne nastawieniu dziecka do szkoły! Panie wychowawczynie: Anna Szaciłowska i Aleksandra Pełka już czekają na dzieci z niecierpliwością. Życzymy miłych, udanych, zdrowych dalszych wakacji!

Czytaj więcej...
Wesołych Świąt!

23.12.2020

Wesołych Świąt!

Za górami, za lasami była kraina i szkoła była, w której spotykaliśmy się w przeddzień Bożego Narodzenia. Przygotowaliśmy Jasełka, dzieliliśmy się opłatkiem, mieliśmy klasowe wigilie, dawaliśmy sobie prezenty, składaliśmy życzenia.Wydawać się może, że tej szkolnej atmosfery już nie ma.A jednak…… krasnoludki się postarały i może nie tak jak onegdaj, realnie, ale są i Święta jak należy zaczynają świętować! A morał z tego jaki? Jak w każdej baśni wszystko się dobrze skończy, trzeba tylko cierpliwie poczekać! Wszystkim krasnoludkom, krasnalom, krasnoludom i ich przyjaciołom składamy życzenia najlepszych na świecie Świat Bożego Narodzenia, fury cudownych prezentów i frajdy z bycia razem. Trzymajcie się ciepło w Nowym Roku!I do zo…      

Czytaj więcej...
Nowa tablica interaktywna dla uczniów

06.11.2020

Nowa tablica interaktywna dla uczniów

W dniu 5 października 2020r.  dzięki staraniom Wójta Gminy Ujazd P. Artura Pawlaka uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej otrzymali tablicę multimedialną. W dobie pandemii ma służyć  realizacji projektu działań profilaktycznych w szkole na poziomie uczniów w wieku 7- 10 lat. Naturalnie, prócz zajęć specjalistycznych służy codziennym lekcjom, które stają się ciekawsze i znacznie bardziej motywujące do pracy! Na zdjęciach podopieczni P. Anny Szaciłowskiej  z klasy trzeciej realizują:

treści artystyczne: plastyka (obrazy, techniki malarskie) , technika(instrukcje)

Dzieci i nauczyciele serdecznie dziękują za udzielone wsparcie!

Czytaj więcej...
Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

14.04.2021

Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej...
Koncert charytatywny dla Zosi Bigos

15.09.2021

Koncert charytatywny dla Zosi Bigos

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka