Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych i kart rowerowych w Szkole Podstawowej w osiedlu Niewiadów

Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych i kart rowerowych w Szkole Podstawowej w osiedlu Niewiadów

Załącznik nr 1

do Zarządzenia

Dyrektora Szkoły Podstawowej

 w osiedlu Niewiadów

z dnia 30 marca 2021 r.

 

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565, 2023, 2369, z 2021 r. poz. 72).

3.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450).

 

I.    Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, osoba która otrzymała świadectwo, może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa. Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

2. Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać pismem poleconym lub pocztą elektroniczną w postaci scanu wniosku opatrzonym podpisem na adres: Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków , Osiedle Niewiadów 27 , 97-225 Ujazd;

 mail:   www.spn.ujazd.com.pl

3. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł. za 1 sztukę. Opłatę należy dokonać na konto szkoły nr 10 9291 0001 0170 4101 2000 0030 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie duplikatu świadectwa Pana/Pani ……….”. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

4. Duplikat świadectwa wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, a w sytuacji braku takiego druku, na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa.

5. Termin wykonania duplikatu – do 14 dni od dnia wpływu wniosku.

6. Wystawiony duplikat należy odebrać osobiście. Tożsamość osoby odbierającej duplikat świadectwa stwierdza się na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W szczególnym przypadku, duplikat może być przesłany na wskazany we wniosku adres listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

 

II.    Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

1. Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu ucznia do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie. Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska, zmiany druku legitymacji). W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację. Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

 2. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej, rodzic ucznia niepełnoletniego może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły ( www.spn.ujazd.com.pl).

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - za poświadczenie własnoręczności podpisu - 9,00 zł. Opłatę należy dokonać na konto szkoły nr 10 9291 0001 0170 4101 2000 0030 z dopiskiem: „Opłata skarbowa za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej ucznia kl. …….”. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty.

4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni .

5. Z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał legitymacji. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy go zwrócić do sekretariatu szkoły.

6. Odbiór duplikatu legitymacji potwierdza podpisem uczeń w „Rejestrze wydanych legitymacji” lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia.

 

III.    Zasady wydawania duplikatów kart rowerowych.

1. Pierwsza karta rowerowa wydawana jest nieodpłatnie. Wtórnik wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

2. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej, rodzic ucznia niepełnoletniego może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu karty rowerowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły  ( www.spn.ujazd.com.pl).

 

3. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania)

4. Za wydanie wtórnika  nie pobiera się opłaty .

4. Termin wykonania wtórnika karty rowerowej do 14 dni .

5. Z chwilą otrzymania wtórnika traci ważność oryginał karty rowerowej. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału należy go zwrócić do sekretariatu szkoły.

6. Odbiór duplikatu potwierdza podpisem uczeń w „Rejestrze wydanych kart rowerowych” lub rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia.
W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wystawiono dokument – należy okazać upoważnienie wystawione przez właściciela duplikatu.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, zaświadczeń potwierdzających przebieg nauki oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem arkuszy ocen - dotyczy szkół zlikwidowanych, których dokumentacja przebiegu nauczania znajduje się w archiwum Szkoły Podstawowej w Osiedlu Niewiadów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str. 1 ), dalej „RODO” informuję, iż:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów im. Polskich Olimpijczyków, Osiedle Niewiadów 27, 97-225 Ujazd, tel. (44) 719 22 31, e-mail: spn@ujazd.com.pl;

2)       inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Osiedlu Niewiadów jest Pani Żaneta Bykowska Winkiel,  e-mail: iod.cuw@ujazd.com.pl

3)       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydawania duplikatów świadectw szkolnych, zaświadczeń potwierdzających przebieg nauki oraz potwierdzonych za zgodność
z oryginałem kopii arkuszy ocen - dotyczy szkół zlikwidowanych, których dokumentacja przebiegu nauczania znajduje się w archiwum Szkoły Podstawowej  na podstawie przepisu art. 6 ust 1 lit. c RODO;

4)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;

5)       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)       Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie duplikatu, zaświadczenia lub potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii arkusza ocen stanowią kategorię archiwalną B5, wobec czego będą przechowywane przez okres 5 lat;

7)       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)       posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana  narusza przepisy RODO;

9)       nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)   obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących Pani/Pana jest wymogiem określonym przez przepis § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 939). Konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość realizacji Pani/Pana wniosku.

 

Administrator Danych Osobowych
Szkoła Podstawowa w Osiedlu Niewiadów

                  Dyr. J.Kaczorowski

 

 

 

 

 Załącznik nr 1 do Procedur wydawania duplikatów w SP w Osiedlu Niewiadów


Załącznik nr 2 do Procedur wydawania duplikatów w SP w Osiedlu Niewiadów


Załącznik nr 3 do Procedur wydawania duplikatów w SP w Osiedlu Niewiadów

 

Aktualności

Wyprawka dla klas pierwszych

05.08.2021

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

Drodzy Rodzice przyszłych Pierwszoklasistów! Z uwagi na brak możliwości spotkań z Państwem w sposób bezpośredni, podajemy informacje dotyczące zaopatrzenia dzieci w niezbędne przybory szkolne.Prosimy o dobre, serdeczne, przyjazne nastawieniu dziecka do szkoły! Panie wychowawczynie: Anna Szaciłowska i Aleksandra Pełka już czekają na dzieci z niecierpliwością. Życzymy miłych, udanych, zdrowych dalszych wakacji!

Czytaj więcej...
Wesołych Świąt!

23.12.2020

Wesołych Świąt!

Za górami, za lasami była kraina i szkoła była, w której spotykaliśmy się w przeddzień Bożego Narodzenia. Przygotowaliśmy Jasełka, dzieliliśmy się opłatkiem, mieliśmy klasowe wigilie, dawaliśmy sobie prezenty, składaliśmy życzenia.Wydawać się może, że tej szkolnej atmosfery już nie ma.A jednak…… krasnoludki się postarały i może nie tak jak onegdaj, realnie, ale są i Święta jak należy zaczynają świętować! A morał z tego jaki? Jak w każdej baśni wszystko się dobrze skończy, trzeba tylko cierpliwie poczekać! Wszystkim krasnoludkom, krasnalom, krasnoludom i ich przyjaciołom składamy życzenia najlepszych na świecie Świat Bożego Narodzenia, fury cudownych prezentów i frajdy z bycia razem. Trzymajcie się ciepło w Nowym Roku!I do zo…      

Czytaj więcej...
Nowa tablica interaktywna dla uczniów

06.11.2020

Nowa tablica interaktywna dla uczniów

W dniu 5 października 2020r.  dzięki staraniom Wójta Gminy Ujazd P. Artura Pawlaka uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej otrzymali tablicę multimedialną. W dobie pandemii ma służyć  realizacji projektu działań profilaktycznych w szkole na poziomie uczniów w wieku 7- 10 lat. Naturalnie, prócz zajęć specjalistycznych służy codziennym lekcjom, które stają się ciekawsze i znacznie bardziej motywujące do pracy! Na zdjęciach podopieczni P. Anny Szaciłowskiej  z klasy trzeciej realizują:

treści artystyczne: plastyka (obrazy, techniki malarskie) , technika(instrukcje)

Dzieci i nauczyciele serdecznie dziękują za udzielone wsparcie!

Czytaj więcej...
Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

14.04.2021

Oferta Edukacyjna Szkół Ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Czytaj więcej...
Koncert charytatywny dla Zosi Bigos

15.09.2021

Koncert charytatywny dla Zosi Bigos

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka